Aviz juridic

Informații juridice și acceptare

În conformitate cu articolul 10 din Legea 34/2002În continuare sunt prezentate datele de identificare ale societății. Acest portal de internet este pus la dispoziția utilizatorilor de către entitatea ale cărei date de identificare sunt următoarele

Numele companiei:Ciprian Roșian
N.I.F.:X5026471M
Sediul social: Calle Campillos, numărul 33, piso 2º B 29210 Cuevas De San Marcos Málaga 
Email:info@dmcstay.com

Prezentul anunț juridic stabilește condițiile generale care reglementează accesul și utilizarea acestui site web, denumit în continuare "site-ul web". Utilizarea site-ului web implică acceptarea expresă și integrală a acestor condiții generale în versiunea publicată în momentul în care utilizatorul accesează site-ul web, fără a aduce atingere condițiilor speciale care se pot aplica anumitor servicii specifice ale site-ului web. 

Accesul la site este gratuit, cu excepția costului de conectare la rețeaua de telecomunicații furnizată de furnizorul de acces contractat de utilizatori. Anumite servicii sunt exclusive pentru clienții noștri și accesul la acestea este restricționat. 

Utilizarea Portalului conferă condiția de utilizator al Portalului (în continuare, "Utilizatorul") și implică acceptarea tuturor condițiilor incluse în acest Aviz Legal. Furnizarea serviciului Portalului este limitată la perioada în care Utilizatorul este conectat la Portal sau la oricare dintre serviciile furnizate prin intermediul acestuia. Prin urmare, Utilizatorul trebuie să citească cu atenție prezenta Notă legală de fiecare dată când intenționează să utilizeze Portalul, întrucât Portalul și condițiile de utilizare a acestuia prevăzute în prezenta Notă legală pot suferi modificări.

Unele servicii ale portalului accesibile utilizatorilor de internet sau exclusiv clienților de la Ciprian Roșianpot face obiectul unor condiții, regulamente și instrucțiuni speciale care, după caz, înlocuiesc, completează și/sau modifică prezenta notă legală și care trebuie acceptate de către utilizator înainte de furnizarea serviciului respectiv.

2. Proprietatea intelectuală și industrială

Acest site și conținutul său sunt protejate de legislația în vigoare privind proprietatea intelectuală. 

Ciprian Roșian este proprietarul sau licențiat al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală și industrială ale site-ului său, precum și al elementelor conținute în acesta. Prin urmare, reproducerea, distribuirea, comunicarea publică și transformarea integrală sau parțială a conținutului acestui site web, în scopuri comerciale, pe orice suport și prin orice mijloace tehnice, este interzisă în mod expres fără o autorizație prealabilă expresă.

Mărcile comerciale, denumirile comerciale sau logo-urile sunt deținute de Ciprian RoșianAccesul la portal nu poate fi interpretat ca o atribuire de drepturi asupra mărcilor, denumirilor comerciale și/sau semnelor distinctive menționate mai sus. 

Toate produsele și serviciile de pe aceste pagini care NU sunt proprietatea Ciprian Roșian sunt mărci înregistrate ale proprietarilor respectivi și sunt recunoscute ca atare de către compania noastră. Acestea apar doar pe site-ul web al Ciprian Roșian în scopuri informative sau promoționale (acorduri), cu acordul acestora. Acești proprietari pot solicita modificarea sau ștergerea informațiilor care le aparțin, contactând următoarea adresă de e-mail: info@dmcstay.com

3. Condiții de utilizare a portalului

3.1 Generalități

Utilizatorul se obligă să utilizeze corect portalul în conformitate cu legea și cu prezentul aviz legal. Utilizatorul este răspunzător pentru Ciprian Roșian sau împotriva terților, pentru orice daune care pot fi cauzate ca urmare a nerespectării acestei obligații.

Este interzisă în mod expres utilizarea Portalului în scopuri care aduc atingere proprietății sau intereselor  Ciprian Roșian sau terțe părți sau, în orice alt mod, să supraîncarce, să deterioreze sau să dezactiveze rețelele, serverele și alte echipamente informatice (hardware) sau produsele și aplicațiile informatice (software) ale Ciprian Roșian sau terțe părți.

3.2 Cuprins

Utilizatorul se obligă să utilizeze conținutul în conformitate cu legea și cu prezentul anunț juridic, precum și cu orice alte condiții, reglementări și instrucțiuni care ar putea fi aplicabile în conformitate cu prevederile clauzei 1.

Cu titlu de exemplu, utilizatorul, în conformitate cu legislația în vigoare, trebuie să se abțină de la:

 • să reproducă, să copieze, să distribuie, să pună la dispoziție, să comunice public, să transforme sau să modifice conținutul, cu excepția cazului în care este autorizat prin lege sau cu acordul expres al Ciprian Roșian sau de către titularul drepturilor de exploatare, după caz.
 • Să reproducă sau să copieze pentru uz privat conținutul care poate fi considerat ca fiind un software sau o bază de date în conformitate cu legislația în vigoare privind proprietatea intelectuală, precum și să îl comunice public sau să îl pună la dispoziția unor terți, atunci când aceste acte implică în mod necesar reproducerea de către utilizator sau de către o terță parte.
 • să extragă și/sau să reutilizeze tot sau o parte substanțială a conținutului portalului, precum și bazele de date care fac parte din acesta. Ciprian Roșian puse la dispoziția utilizatorilor.

3.3 Introducerea de linkuri către portal

Utilizatorii de internet care doresc să introducă link-uri de pe propriile pagini web către Portal trebuie să respecte condițiile detaliate mai jos, fără ca ignorarea acestor condiții să excludă responsabilitățile care decurg din Lege:

 • Linkul va face trimitere doar la pagina de start sau la pagina principală a portalului, dar nu îl poate reproduce în niciun fel (linkuri online, copierea textelor, a graficii etc.).
 • Este interzisă în toate cazurile, în conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare la un moment dat, stabilirea de cadre de orice fel care să înconjoare Portalul sau să permită vizualizarea Conținutului prin alte adrese de internet decât cele ale Portalului și, în orice caz, atunci când acesta este vizualizat împreună cu conținuturi din afara Portalului, astfel încât: (I) produce sau poate produce eroare, confuzie sau înșelăciune în rândul utilizatorilor cu privire la adevărata origine a serviciului sau a Conținutului; (II) implică un act de comparație sau imitație neloială; (III) servește la a profita de reputația mărcii și prestigiul Portalului. Ciprian Roșian sau (IV) interzise în alt mod de legislația aplicabilă.
 • Pagina care introduce link-ul nu trebuie să facă nicio declarație falsă, inexactă sau incorectă despre Ciprian RoșianActivitățile companiei, partenerii, angajații, clienții sau calitatea serviciilor pe care le furnizează.
 • În nici un caz nu se va menționa pe pagina în care este plasat link-ul că Ciprian Roșian și-a dat consimțământul pentru inserarea linkului sau sponsorizează, colaborează, verifică sau supraveghează în alt mod serviciile expeditorului.
 • Este interzisă utilizarea oricărui semn verbal, grafic sau mixt sau a oricărui alt semn distinctiv al Ciprian Roșian în cadrul site-ului expeditorului, cu excepția cazului în care acest lucru este permis de lege sau este autorizat în mod expres de către expeditor. Ciprian Roșian și cu condiția ca, în astfel de cazuri, să fie permisă o legătură directă cu portalul în modul stabilit în prezenta clauză.
 • Pagina care stabilește link-ul trebuie să respecte cu fidelitate legea și nu poate în niciun caz să furnizeze sau să creeze un link către un conținut propriu sau al unui terț care: (I) este ilicit, dăunător sau contrar bunelor moravuri și bunei-cuviințe (pornografic, violent, rasist etc.); (II) induce sau poate induce în utilizator concepția falsă că Ciprian Roșian subscrie, aprobă, susține, aderă sau sprijină în vreun fel ideile, declarațiile sau expresiile, legale sau ilegale, ale expeditorului; (III) sunt nepotrivite sau irelevante pentru activitatea de Ciprian Roșian în funcție de locația, conținutul și subiectul site-ului web al expeditorului.

4. Excluderea răspunderii

4.1 Informații

Ciprian Roșian nu este răspunzătoare pentru deciziile luate pe baza informațiilor furnizate pe portal sau pentru orice daune cauzate utilizatorului sau unor terțe părți ca urmare a acțiunilor bazate exclusiv pe informațiile obținute pe portal.

4.2 Calitatea serviciilor

Accesul la Portal nu implică nicio obligație din partea Ciprian Roșian pentru a controla absența virușilor, viermilor sau a oricărui alt element informatic dăunător. Este responsabilitatea utilizatorului, în orice caz, să asigure disponibilitatea unor instrumente adecvate pentru detectarea și dezinfectarea programelor informatice dăunătoare.

Ciprian Roșian nu este responsabilă pentru nicio deteriorare a echipamentelor informatice ale utilizatorilor sau ale unor terțe părți în timpul furnizării serviciului Portalului.

4.3 Disponibilitatea serviciului

Accesul la Portal necesită servicii și bunuri de la terți, inclusiv transportul prin intermediul rețelelor de telecomunicații a căror fiabilitate, calitate, continuitate și funcționare nu intră în responsabilitatea Ciprian Roșian În consecință, serviciile furnizate prin intermediul portalului pot fi suspendate, anulate sau pot deveni inaccesibile, înainte sau simultan cu furnizarea serviciului de portal. 

Ciprian Roșian nu va fi răspunzătoare pentru daunele de orice fel cauzate utilizatorului ca urmare a defecțiunilor sau deconectărilor în rețelele de telecomunicații care duc la suspendarea, anularea sau întreruperea serviciului Portalului în timpul sau înainte de furnizarea acestuia.

4.4 Conținutul și serviciile legate prin intermediul portalului

Serviciul de acces la portal include dispozitive tehnice de legătură, directoare și chiar instrumente de căutare care permit utilizatorului să acceseze alte pagini de internet și portaluri (denumite în continuare "site-uri legate"). În aceste cazuri, Ciprian Roșian acționează în calitate de furnizor de servicii de intermediere în conformitate cu articolul 17 din Legea 34/2002, din 12 iulie, privind serviciile societății informaționale și comerțul electronic (LSSI) și va fi responsabil pentru conținutul și serviciile furnizate pe site-urile legate în măsura în care are cunoștință de ilegalitatea acestora și nu a dezactivat legătura cu diligența necesară. În cazul în care Utilizatorul consideră că există un Site Legat cu conținut ilegal sau inadecvat, acesta poate notifica Utilizatorul la adresa de e-mail Ciprian Roșian în conformitate cu procedura și cu efectele stabilite în clauza 6, fără ca această comunicare să implice în niciun caz obligația de a elimina link-ul corespunzător.

În niciun caz existența Site-urilor legate nu trebuie să presupună existența unor acorduri cu administratorii sau proprietarii acestora, nici recomandarea, promovarea sau identificarea de Ciprian Roșian cu declarațiile, conținutul sau serviciile furnizate.

Ciprian Roșian nu are cunoștință de conținutul și serviciile site-urilor legate și, prin urmare, nu este răspunzătoare pentru niciun prejudiciu cauzat de ilegalitatea, calitatea, caracterul neactualizat, indisponibilitatea, eroarea și inutilitatea conținutului și/sau serviciilor site-urilor legate sau pentru orice alt prejudiciu care nu este direct imputabil la Ciprian Roșian.

5. Protecția datelor.

Puteți consulta politica noastră de Protecție de la Date pentru a afla cum folosim datele dumneavoastră personale. 

6. Raportarea activităților de natură ilegală și necorespunzătoare

În cazul în care Utilizatorul sau orice alt utilizator de Internet constată că Site-urile Conectate trimit la pagini al căror conținut sau servicii sunt ilegale, dăunătoare, denigratoare, violente sau contrare bunelor moravuri, acesta poate contacta Ciprian Roșian indicând următoarele puncte: 

 1. Datele personale ale apelantului: numele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail;
 2. Descrierea faptelor care dezvăluie natura ilegală sau necorespunzătoare a site-ului legat;
 3. În cazul încălcării drepturilor, cum ar fi drepturile de proprietate intelectuală și industrială, datele cu caracter personal ale titularului dreptului încălcat, atunci când acesta este o altă persoană decât comunicatorul. 
 4. De asemenea, trebuie să furnizeze dovada dreptului titularului de drepturi și, după caz, a reprezentării pentru a acționa în numele titularului de drepturi atunci când acesta este o altă persoană decât partea care comunică;
 5. Declarație expresă că informațiile conținute în cerere sunt corecte.

Primirea de către Ciprian Roșian a comunicării prevăzute în prezenta clauză nu implică, în conformitate cu dispozițiile LSSI, cunoașterea efectivă a activităților și/sau a conținutului indicat de partea care comunică.

De asemenea, trebuie să furnizeze dovada dreptului titularului de drepturi și, după caz, a reprezentării pentru a acționa în numele titularului de drepturi atunci când acesta este o altă persoană decât partea care comunică.


7. Notificări

Toate notificările și comunicările făcute de părți sunt valabile în conformitate cu mijloacele permise de lege. Cele referitoare la acest portal sunt considerate valabile, în toate scopurile, dacă sunt făcute prin intermediul portalului însuși.

8. Modificări

Ciprian Roșian își rezervă dreptul de a efectua orice modificări pe care le consideră adecvate pe site-ul său web fără notificare prealabilă, putând schimba, șterge sau adăuga atât conținutul și serviciile furnizate prin intermediul site-ului web, cât și modul în care acestea sunt prezentate.

În plus, acești termeni și condiții se pot modifica în orice moment. Modificările vor intra în vigoare din momentul publicării lor.

9. Rețele sociale

Ciprian Roșian este prezent în diverse rețele și platforme sociale, prin urmare, atunci când accesați oricare dintre aceste rețele sau alte rețele, trebuie să țineți cont de faptul că condițiile de utilizare aplicabile sunt cele stabilite de fiecare platformă în parte, în care, Ciprian Roșian nu intervine.

10. Legislație

Prezentul aviz juridic este reglementat în fiecare dintre aspectele sale de legislația spaniolă. Cu condiția ca legea aplicabilă să permită renunțarea la jurisdicția legală stabilită, instanțele din , cu renunțarea expresă a utilizatorului la orice altă jurisdicție care ar putea fi aplicabilă, sunt desemnate ca jurisdicție pentru soluționarea eventualelor litigii.

Căutare

aprilie 2024

 • Am
 • Ma
 • Mea
 • J
 • V
 • S
 • D
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

mai 2024

 • Am
 • Ma
 • Mea
 • J
 • V
 • S
 • D
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
0 Adulți
0 Copii
Animale de companie
Dormitoare
Pret
Servicii
Aproape

Compara anunturi

Compara

Compara experiențe

Compara